Zoeken & Vinden


U beheert documenten en data op een effectieve, efficiënte en veilige manier en wilt deze toegankelijk maken. Uitgangspunt daarbij is de eenvoud waarmee de informatie gezocht en gevonden kan worden.  Onderzoek wijst immers uit dat indien u dit niet goed organiseert, mensen gedemotiveerd raken om de juiste informatie te zoeken met alle gevolgen vandien.

U wilt ook zeker zijn dat de juiste en actuele informatie wordt gevonden. Mogelijk wilt u als extra service documenten, data en informatie pro actief distribueren. Bijvoorbeeld via een portal of als een pushbericht. Daarmee verzekert u zich ervan dat de juiste stakeholders op het juiste moment over de juiste informatie beschikken.